KNVB Clubs - Overview Page


Preface in English | Preface in Dutch

Please note that an updated version of this list can be found at Fer van Dijk's own website.


About This Document
clubs starting with A
clubs starting with B
clubs starting with C
clubs starting with D
clubs starting with E
clubs starting with F
clubs starting with G
clubs starting with H
clubs starting with I
clubs starting with J
clubs starting with K
clubs starting with L
clubs starting with M
clubs starting with N
clubs starting with O
clubs starting with P
clubs starting with Q
clubs starting with R
clubs starting with S
clubs starting with T
clubs starting with U
clubs starting with V
clubs starting with W
clubs starting with X
clubs starting with Y/IJ
clubs starting with Z

Preface in English

This listing is an overview, as complete as possible, of all clubs that have ever competed in the Royal Dutch Football Association (KNVB), from the highest level down to the eighth division.

Although the KNVB was founded on 8 December 1889 the first official competition was not played until the 1897/98 season. However, as of 1888 competition was played in the Netherlands, though not recognised by the KNVB. Therefore, from this year on all clubs are listed and an insight is given in the histories of the clubs, in particular mergers and name changes. For this purpose dates of foundation are of course significant.
After a merger most clubs hold on to the foundation date of the oldest club, but in some cases the effective date of the merger.
Briefly the dates of name changes or mergers with another club are given. Here we came across a phenomenon that could be interpreted in more ways than one: when a football club merged with a club that was in another branch of sports an omni-club was formed. However, this association did not form due to a merger of two clubs which both should have been included in this overview. In such a case, the choice was made to denote a name change of the football club. An arrow indicates that the name behind it is also included in this listing.

In the early years the NAVB (Dutch Football and Athletics Association), the NVB (Athletics was dropped in 1921) or KNVB (the Association became Royal in 1929) forbade a club joining the league to have the same name as an already existing member of the league. That is why many name changes took place at the moment that a club joined the KNVB. However, the name that was given by the founders is often still used in the local region of the club.
The merger between KNVB, the Roman Catholic Federation (RKF), the Christian Federation (CNVB), some ‘office-federations’ and the Workers Federation in 1940 (forced by the German occupation) also caused many clubs to change their names. In particular clubs from the Roman Catholic Federation then took the name of their location or an abbreviation, preceded by R.K.
The RKF, the Office-Association and Workers clubs were completely integrated into the KNVB. The CNVB, playing on Saturdays only, was integrated as well, but still up to these days the Netherlands know two kinds of league football: Sunday-league and Saturday-league. As from the mid-70's many clubs without any religious base have formed a Saturday-section.
In July 1954 a dissident professional league was launched but three month later this NBVB merged with KNVB and at that time professional football was introduced officially in the Netherlands.

During the Second World War a vast number of clubs whose names were affiliated to the royal family or patriotic ideals were forced to change their names. However, after the liberation the old names were soon re-established.
The Netherlands are rather unique in naming clubs by abbreviations. That is why the meaning of these are given at all clubs concerned.
Finally a short explanation is given of the origins of names. Although the list is not meant to be a geographical or historical one, it is often of interest to know what the origins of names are. It may be a region, a river, a vicar or a mythological figure. In some cases it is a complete mystery what motivated the founders to choose a certain name.
The term ‘naar een stadsdeel’ (part of the city) may seem a bit overdone in case of a small town or village, but this is used for the sake of uniformity. In most situations a part of the city was an independent village at the time of the club’s foundation.

Until 1996 regional associations (known as ‘afdelingen’) existed from which the champions were promoted to the KNVB. There were 20 afdelingen (Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Twente, Gelderland, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Noord-Holland, Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Gouda, Dordrecht, Zeeland, Noord-Brabant and Limburg). Since 1996 all Dutch clubs play in the KNVB because all local federations were integrated in the KNVB. Hence some 600 clubs joined the KNVB and clubs that were never promoted from their respective ‘afdeling’ came into the KNVB anyway.

Below ‘zo’ (zondag=Sunday) and ‘za’ (zaterdag=Saturday) the year is indicated in which the club participated for the first time in the Saturday- or Sunday competitions of the KNVB.
Without any doubt this listing will contain mistakes. Considering the number of data included this is inevitable.


Preface in Dutch

Deze lijst probeert een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle clubs die ooit in KNVB competities zijn uitgekomen; van eredivisie tot en met de achtste klasse veldvoetbal heren. Hoewel de KNVB werd opgericht op 8 december 1889 werd de eerste officiële competitie pas afgewerkt in het seizoen 1897-1898. Er werd echter reeds vanaf 1888 competitie-voetbal gespeeld in Nederland. Vanaf dat jaar zijn dan ook alle clubs opgenomen en wordt een inzicht gegeven in de verenigingshistorie, met name fusies en naamsveranderingen. Hiervoor zijn de oprichtingsdata natuurlijk wezenlijk. Clubs houden na een fusie veelal de oprichtingsdatum van de oudste vereniging in ere, doch ook vaak de effectieve datum waarop de fusie tot stand kwam.
Beknopt is weergegeven wanneer de club van naam veranderde of een fusie aanging met een andere vereniging. Hierbij deed zich een verschijnsel voor dat voor meerdere uitleg vatbaar is: wanneer een voetbalclub met een club fuseerde die een andere tak van sport beoefende ontstond er een omni-vereniging. Deze ontstond echter niet uit een fusie tussen twee clubs die beide als zodanig in dit overzicht zouden moeten worden genoemd. Daarom is gekozen om dan een naamsverandering van de voetbalclub aan te houden.
Een pijltje geeft aan dat de naam die erachter staat eveneens in het boek is opgenomen.

In vroeger tijden bepaalde de NAVB (Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond), de NVB (de nieuwe naam vanaf 1921) of de KNVB (het predikaat Koninklijk werd in 1929 verleend) dat een toetredende club niet dezelfde naam mocht hebben als een reeds bestaande vereniging. Daarom hebben veel naamsveranderingen plaatsgevonden op het moment van toetreding tot de NVB of KNVB. Vaak is het echter zo dat de betreffende club in de streek nog steeds bekend staat onder de naam die de oprichters gaven.

De fusie van de KNVB met een aantal confessionele voetbalbonden, de kantoorvoetbalbonden en de arbeiders voetbalbond in 1940 heeft er eveneens toe geleid dat een groot aantal verenigingen hun naam veranderden. Vooral de clubs uit de rooms-katholieke bond hebben toen gekozen voor de volledige plaatsnaam of een afkorting inclusief r.k.

Tijdens de oorlog werd een groot aantal clubs wier namen verwant waren met het koninghuis of een patriottische gedachte zouden kunnen uitdragen door de bezetter gedwongen tot een naamswijziging, die echter na de bevrijding weer snel werd teruggedraaid.

Nederland is in de voetbalwereld vrij uniek in de naamgeving door middel van afkortingen. Van alle clubs zijn daarom de betekenissen van de afkortingen gegeven.

Tenslotte is getracht een korte verklaring te geven van de oorsprong van de clubnaam. Ondanks het feit dat dit boek niet beoogt een geografisch of historisch overzicht te geven, is het toch vaak interessant te weten of de naam betrekking heeft op een landstreek, een pastoor of een mythologisch figuur. Wat de oprichters gedreven heeft om voor een bepaalde naam te kiezen zal in een aantal gevallen een raadsel blijven.
De aanduiding ‘naar een stadsdeel’ komt in het geval dat het een kleine plaats betreft soms wat grotesk over, doch hiervoor is gekozen vanwege de uniformiteit. Veelal was een stadsdeel ten tijde van de oprichting van de club nog een afzonderlijke gemeente.

Tenslotte is onder ‘zo’ en ‘za’ het jaar aangegeven waarin de club onder die naam voor de allereerste maal deelnam aan de zaterdag- of zondagcompetities van de KNVB.
Sinds 1996 spelen alle verenigingen in KNVB verband doordat de tot dan toe opererende afdelingen (de ‘onderbonden’) werden opgeheven en er dientengevolge zo’n 600 clubs tot de KNVB toetraden.

Zonder enige twijfel zal deze lijst fouten bevatten. Bij het grote aantal gegevens dat verwerkt is is dat helaas onvermijdelijk.


clubs starting with A
clubs starting with B
clubs starting with C
clubs starting with D
clubs starting with E
clubs starting with F
clubs starting with G
clubs starting with H
clubs starting with I
clubs starting with J
clubs starting with K
clubs starting with L
clubs starting with M
clubs starting with N
clubs starting with O
clubs starting with P
clubs starting with Q
clubs starting with R
clubs starting with S
clubs starting with T
clubs starting with U
clubs starting with V
clubs starting with W
clubs starting with X
clubs starting with Y/IJ
clubs starting with Z
Please note that an updated version of this list can be found at Fer van Dijk's own website.

About this document

With many thanks to Bert Van den Braak for a long list of additions and corrections, and to Karel Bras, Jan Bijlsma, Jaap de Cooker, Allard Doesburg, Dick Doornebosch, T. Dragstra, K. Elders, Ed Laurijssen, Jasper Mittemeijer, Frank Smits and Ron van de Wetering for various remarks.

Prepared by Fer van Dijk for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Fer van Dijk
Last updated: 7 Nov 2019

(C) Copyright Fer van Dijk and RSSSF 2005/19
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.